תחומי פעילות
 

בניית מסוגלות (Capacity Building) ופיתוח משאבים לארגוני חברה אזרחית ועמותות


"Capacity building well done in the nonprofit sector, I believe, is a critical answer to the extraordinary uncertainty we face and also to the tremendous political pressure under which most nonprofits are operating. Capacity building right now is arguably the most important investment the nonprofit sector can make." Paul Light

 

בניית מסוגלות (capacity building) הינה תפיסה שבמרכזה יצירת תהליך עומק, המלווה בסט כלים מגוונים שמטרתם להביא את הארגון וצוותו למיצוי היכולות, התפקידים וההשפעה בתחום פעילותן/ם.
ארגוני חברה אזרחית, בשל מכלול סיבות, בהן, אופי התרבות הארגונית והמקצועית, נורמות ניהוליות ובעיקר העדר תשתיות כלכליות יציבות, עשויים לממש במידה חלקית ומוגבלת את יכולתם ותפקידיהם.
תהליך בניית מסוגלות מתחיל בהחלטת הארגון, באילו תחומים ברצונו להתמקד. ארגונים רבים חשים כי הם זקוקים להגברת היכולות הכלכליות והעצמאות הכלכלית שלהם ולפיכך מתמקדים ביצירת והפעלת מודלים וכלים מגוונים לגיוס משאבים. אחד הכלים החשובים והחדשניים כיום הינו בניית הכנסות עצמיות המבוססות על יכולתו של הארגון לספק שירותים ייחודיים ומקצועיים המבוססים על תחומי ההתמחות הייחודיים שבנה. גיוון הבסיס הכלכלי עליו נשען הארגון יגדיל את יכולתו להפוך לארגון בר-קיימא באווירה גמישה ומשתנה במהירות ויקטין את ההכרח להישען על תמיכת קרנות וממשלה בלבד. על ידי הכוונה וגיוון דרך המחשבה וההתנהגות של ארגוני חברה אזרחית בעזרת כלים של מיתוג, שיווק וחשיבה עסקית יוכל הארגון ומוביליו/תיו להתפנות לעיסוק במומחיות החברתית שלו יחד עם חשיפת העשייה שלו והשירותים שהוא מציע לציבור לקהלים הולכים וגדלים. במקביל, מומלץ לבחון מודלים ותהליכים לבנייה מחודשת וריענון של תשתיות ארגוניות בשילוב תיעוד עבודת הארגון לדורותיו מהווים חלק מרכזי בתהליך בניית המסוגלות וההתחדשות הנדרשת מכל ארגון לשינוי חברתי.  

 

כיצד פועל המודל שלי לבניית, פיתוח והפעלת מודל אסטרטגי לגיוס ופיתוח משאבים:

  • כתיבת כל החומרים המיועדים לגיוס ופיתוח משאבים והתאמתם לסוגי גיוס שונים.

  • בניית שותפויות, פילנתרופיה עסקית, גיוס בקהילה וליווי מיזמים רחבי היקף.

  • איתור פילנתרופיה פרטית ומעגלי נתינה.

  • קישור בין מהלכים חברתיים לעולם העסקים, הענקת כלים לבניית מיזמים מניבי הכנסה.

 

הטמעת גיוון מגדרי


"מחקרים כבר הוכיחו שצוותים מגוונים, אנשים עם ניסיון שונה וגישות אחרות לפתרון בעיות משיגים תוצאות טובות יותר

מקבוצות הומוגניות, ומביאים חדשנות אמיתית. מדובר בכלי מרכזי להעלאת רמות הביצוע בארגון".
קיי פוסטר-צ'יק, סגנית נשיא לענייני משאבי אנוש בג'ונסון אנד ג'ונסון


גיוון (Diversity) הינו מושג המתאר הרחבת הקהלים השותפים לעבודת הצלחת הארגון. דהיינו, מאמץ לייצר קהילת עובדות/ים, כמו גם מנהלות/ים המגיעים ממגוון קבוצות אוכלוסייה. בתוך כך, עלינו לייצר מרחב עבודה ויומיום המדבר בשפות שונות ומסוגל להכיל ולתת נראות לזהויות וצרכים מגוונים. של העובדות/ים והמנהלים, אך מתוך כך- גם של הלקוחות.
כיום, ידוע כבר כי ארגון המצליח לבנות תמהיל צוותי מגוון ולייצר מרחב עסקי רגיש לגיוון, יזכה גם בהצלחה עסקית.
חברות רבות במשק הישראלי, כמו גם חברות גלובליות השכילו כבר לגוון את הצוותים וכיום יש מודעות הולכת וגוברת לשילוב אנשים עם מוגבלויות, קבוצות אתניות מודרות וכמובן  נשים.
עם זאת, דווקא שוויון מגדרי וקידום נשים בארגון מייצר את אחד האתגרים הגדולים והמורכבים לפיצוח.   
תהליך הטמעת גיוון מגדרי כולל מגוון כלים, שיטות ושלבים הנבנים יחד עם הארגון ונציגיו בהתאם לצרכים, המטרות והתאמה לאופי ומבנה הארגון וכמובן לתחום ההתמחות המקצועי שלו.  בין הכלים הרלוונטים נדגיש דיון בהטיות לא מודעות במגדר, קידום נשים לתפקידי ניהול, הכשרת מנהלים/ות למניעת אפליה, התאמת מקום העבודה לדרישות החוק למניעת הטרדה מינית וחוקי עבודה בישראל, יצירת מודלים מותאמים של איזון בין חיים, קריירה, עבודה ומשפחה. כל זאת במטרה לייצר ארגון הוגן, שוויוני ודינאמי.
איך נייצר ארגון שבאמת מגוון? שמצליח להכיל, לתת מקום וניראות וגם לייצר שותפות מלאה?
תהליך העבודה שאני מציעה מייצר כלים להצלחה. המטרה איננה לתקן את הארגון , מנהליו או עובדיו אלא בתהליך פושט, להגדיל שביעות רצון, לשנות אווירה ובכך להגדיל גם תפוקה ושילוב בין אחריות חברתית להצלחה עיסקית.
אבחון צרכי הארגון; בחירת נושאים מרכזיים לקידום; בחירת הכלים ושיטות המתאימות לארגון, צרכיו ויכולותיו; הצבת יעדים ויציאה לדרך משותפת.

 

Gender Profiles of the Neighbourhood South Countries

שירותי כתיבה ומחקר


 

סקירות ספרות ומחקרים קיימים; סקירה וניתוח של ניירות מדיניות; הכנת ניירות עמדה; דו״חות וחוות דעת על פרוייקטים.
סיקרי תהליכי שיתוף ציבור וסקרי עומק; בניית שאלון למחקר שטח; תכנון והנחיית קבוצת מיקוד בתהליכים חברתיים וציבוריים; ביצוע מחקר יישומי.

 

פרסומים לדוגמא